ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยกรมการปกครองได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสำนักงบประมาณแจ้งว่า หากกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม้ดังกล่าว จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็เห็นสมควรที่กรมการปกครองจะปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการงบประมาณต่อไป โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดทำประกาศจังหวัด เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้านโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

.

รายละเอียดเพิ่มเติม : bit.ly/3FxwWdP


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม