ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและยกย่องเป็น "คนดีศรีมุกดาหาร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและยกย่องเป็น

"คนดีศรีมุกดาหาร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้จัดทำโครงการ "คนดีศรีมุกดาหาร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบุคคลที่ตำรงตนยึตมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงตนตาม หลักคุณธรรม ๕ ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ" กระทำความดีและคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน องค์กร และสังคม เหมาะสมแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่เพื่อให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก "คนดีศรีมุกดาหาร" จะได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : bit.ly/3LxB01G

หรือสอบถาม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โทร ๐-๔๒๖๑-๓๖๘๔


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม