มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแนะแนวการศึกษา แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับนึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ระดับปริญญาเอก “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

1. ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” Doctor of Philosophy Program (Innovation for Local Development)

2. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต โดยแผนจัดการศึกษาเป็นแผนการเรียนแบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

2.1 เปิดรับภาคสมทบ หรือเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 9 ภาคเรียน (1 ปี มี 3 ภาคเรียน)

3. รายวิชาที่เรียนและความรู้ที่ได้ เช่น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา สัมมนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สัมมนาการจัดการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สัมมนานวัตกรรมปฏิบัติการเชิงพหุลักษณ์และดุลยภาพเชิงพลวัตท้องถิ่น สังคมเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสมัยใหม่ การจัดการเงินและการตลาดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย เป็นต้น

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา

5. การชำระค่าเทอมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 400,000 บาท (แบ่งจ่าย 9 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1-4 จำนวน ภาคเรียนละ 60,000 บาท ภาคเรียนที่ 5-9 ภาคเรียนละ 32,000 บาท

ระดับปริญญาโท “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

1. ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) Master of Arts (Innovation for Local Development)

2. จำนวนหน่วยกิต แผนการเรียน ก. แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต เปิดรับภาคสมทบ หรือเรียนเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 5 ภาคเรียน (1 ปี มี 3 ภาคเรียน)

3. รายวิชาที่เรียนและความรู้ที่ได้ เช่น ปรัชญาและทฤษฎีการบริหารการพัฒนานวัตกรรมองค์การและทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงโครงการ แผน นโยบายและยุทธศาสตร์ นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก สัมมนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทุนทางชุมชน สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระบบสังคมการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลิกภาพ และภาวะผู้นำ วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์ สถิติสำหรับการวิจัย เป็นต้น

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ที่ กพ.รับรอง

5. การชำระค่าเทอม

โดยเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 96,000 บาท (แบ่งจ่าย 5 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1-3 จำนวน ภาคเรียนละ 25,000 บาท และภาคเรียนที่ 4-5 จำนวน 10,500 บาท)

ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย โทรศัพท์/Id line 087-041-3630, รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม โทรศัพท์ 081-546-3660, ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย โทรศัพท์ 081-708-5778, โทรศัพท์ 043-713-588 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม